» przeczytaj wszystkie opinie

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://bestpharm.pl.
 2. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Healthpharm Sp. z o.o. z/s w Radomiu, ul. Słowackiego 280, NIP 9482601374, REGON: 14726679300000, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000512381, o kapitale zakładowym 60 000,00 zł. Umowy za pośrednictwem sklepu zawierane są przez Healthpharm Sp. z o.o..
 3. Kontakt ze sprzedawcą oraz administratorem sklepu jest możliwy za pośrednictwem danych wskazanych w ust. 2, a także:
  • nr tel. 600 042 660
  • adresu e-mail: sklep@bestpharm.pl
  • na stronie internetowej sklepu
 4. Integralną cześć Regulaminu stanowią załączniki:
  • Pouczenie dla konsumentów
  • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  • Polityka Prywatności

§2 Definicje

Poprzez określenia użyte w Regulaminie rozumie się:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 2. Sprzedawca – Healthpharm Sp. z o.o. z/s w Radomiu.
 3. Administrator - Healtharm Sp. z o.o. z/s w Radomiu.
 4. Sklep – witryna internetowa umożliwiająca dokonywanie zakupów uwidocznianych na niej produktów, dostępna pod adresem http://bestpharm.pl.
 5. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach sklepu) w formie zaproszenia do składania ofert.
 7. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu.
 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów lub prowadzeniem Sklepu.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – Sklepu.
 10. Strony – Sprzedawca i Klient.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę zakupu.
 12. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy - według art. 71 Kodeksu cywilnego (dalej KC). Poprzez złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient składa ofertę zakupu Produktu.
 3. Umowa sprzedaży produktu zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta (ust.2) przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przy składaniu oferty adres e-mail.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Sprzedawca oraz Administrator dokładają wszelkich starań, aby udostępniane na stronie Sklepu dane były wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.
 6. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Healthpharm Sp. z o.o. z/s w Radomiu. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez Kupującego adres dostarczenia towaru.
 7. W przypadku odrzucenia oferty zakupu, ewentualnie dokonana płatność zostanie zwrócona nadawcy - niezwłocznie.

§4 Konsumenci

 1. Regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w. W razie nie dającej się pogodzić sprzeczności postanowień Regulaminu z w/w przepisami prawa, zapisy regulaminu zastępowane są przez odpowiednie normy prawne.
 2. Konsumenci zawierający za pośrednictwem Sklepu umowy o wartości powyżej 50 zł, mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi Towaru. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia i jego ograniczeń zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 2 – przy czym skorzystanie z niego nie jest przymusowe.
 3. Opisane w §7 procedury reklamacji towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie.

§5 Składanie zamówienia

 1. Wszystkie kwoty podane w ramach sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Zamówienie dokonywane jest poprzez dodawanie poszczególnych Produktów do koszyka, przy pomocy przycisku „do koszyka” znajdującego się na stronie każdego Produktu. Następnie w panelu koszyk, Kupujący ma możliwość określenia liczby zamawianych Produktów. Kupujący określi sposób dostawy oraz płatności. Kupujący zostanie poinformowany o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztem wysyłki i płatności. Po weryfikacji poprawności w/w informacji, Kupujący akceptuje je poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, po czym zostanie przeniesiony do formularza zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia promocji – w formie darmowej wysyłki – uzależnionej wartością Zamówienia określoną w trakcie jego składania.
 5. W celu finalizacji Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu wraz z kodem pocztowym. W/w dane zostaną wykorzystane w celu poinformowania o zawarciu umowy, potwierdzenia złożenia zamówienia, a także do jego realizacji. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą, w celu otrzymania faktury VAT, muszą podać firmę pod jaką prowadzą działalność gospodarczą oraz NIP. Ewentualne życzenia co do zamówienia, wysyłki lub faktury, można zawrzeć w polu UWAGI.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu informację o zawarciu umowy – przyjęciu oferty zakupu lub odmowę zawarcia umowy. Do informacji o zawarciu umowy załączona będzie kopia regulaminu.
 7. W razie stwierdzenia, iż Kupujący podał błędne lub niekompletne dane, co uniemożliwia realizację Zamówienia lub wystawienie faktury VAT, Sprzedawca podejmie próbę ustalenia prawidłowych danych z pośrednictwem posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Zgoda ta obejmuje również wystawianie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej.
 9. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu należności za towar na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub w momencie przyjęcia oferty zawartej w Zamówieniu - w przypadku opcji „za pobraniem”. Konsument może przesłać Sprzedawcy potwierdzenie wykonania przelewu, co jest w jego wypadku równoznaczne z wpływem zapłaty za Zamówienie na konto.

§6 Dostawa i płatność

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia towaru z dostawą poza granice kraju, Kupujący zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Szczegóły ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy.
 3. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, który zwykle wynosi 1-2 dni robocze – z zastrzeżeniem §5 ust. 9.
 4. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.
 5. Płatność za zamówiony Towar następuje, w sposób wybrany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

§7 Procedura reklamacji

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawiera załączona do towaru karta gwarancyjna. Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru opisanych w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega modyfikację powoływanych przepisów w ten sposób, że uprawnienia odnośnie rękojmi za wady towarów używanych wygasają z upływem roku – od daty jego wydania. Wyżej wymienionych przepisów kodeksy cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej.
 3. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał - na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady - wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Administrator. Zachowuje on wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzonych mu danych.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym, mogą być przekazywane Sprzedawcy oraz podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników i Kupujących zawiera Polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu – dostępna na stronie Sklepu.

§9 Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 15 lub wyższej; Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej; Google Chrome w wersji 26.0.1410.64 lub wyższej lub inna równorzędna
  • adres poczty email
  • klient poczty email np.: Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird lub inny - w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa.
  • program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF – celem otwierania we własnym systemie informatycznym kopi regulaminu Sklepu udostępnionego przez Sprzedawcę (np. Adobe reader, Foxit reader, itp.).
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.
 3. Informacje o plikach cookie i logach zawiera polityka prywatności – załącznik nr 3.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn.zm.).
 2. Użytkownik będący konsumentem, w razie sporu co do wykonywania postanowień Regulaminu, może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Lokalny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na ten temat: www.wiih.org.pl. Dotyczy to w szczególności reklamacji oraz innych dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu. Skorzystanie z polubownych metod rozwiązywania sporów nie jest obligatoryjne.
 3. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów – Klientów będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.
 4. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 6. Zarówno Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie Sklepu – pod Regulaminem, w formie plików w formacie PDF.
 7. Kopia Regulaminu jest przysłana Konsumentom wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2016 roku.Załącznik nr 1 do Regulaminu opracowany według: Załącznika nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenia o odstąpieniu od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy.

Jeśli zakupiliście Państwo Towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową na łączną kwotę ponad 50 zł, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas - o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. (Można w tym celu wykorzystać środki kontaktu wskazane w regulaminie lub na stronie internetowej, a my prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w akapicie 1.

2. Uprawnienia powyższe nie przysługują Państwu w przypadku, gdy:

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • przedmiotem umowy była usługa, jeżeli ją wykonaliśmy w pełni za wyraźną Państwa zgodą, po uprzednim poinformowaniu przed rozpoczęciem świadczenia, że po jej spełnieniu utracicie Państwo prawo do odstąpienia od umowy,
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb – np. zakupiony przedmiot został zgodnie z Państwa życzeniem przerobiony lub zmodyfikowany – w szczególności poprzez wykonanie graweru, nadruków itp..

3. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz/towar na adres: Healthpharm Sp. z o.o. z/s w Radomiu, ul. Słowackiego 280, 26-600 Radom, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli oświadczenie o odstąpienie zostanie skuteczne złożone, odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy – co nie wyłącza, ani nie ogranicza zapisów pkt 2.Załącznik nr 2 do Regulaminu opracowany według: Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

DO POBRANIA: Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 3 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

http://bestpharm.pl

Healthpharm Sp. z o.o. z/s w Radomiu, ul. Słowackiego 280, NIP 9482601374, REGON: 14726679300000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000512381, o kapitale zakładowym 60 000,00 zł.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Healthpharm Sp. z o.o. z/s w Radomiu w swojej działalności kieruje się zasadą poszanowania danych osobowych osób, które nawiązują z nią jakikolwiek kontakt. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów zgodnych z celem ich przekazania, przetwarzane w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo, a po upływie czasu przez jaki są one niezbędne – usuwane z baz danych oraz dokumentacji. W celu ochrony praw osób, których dane dotyczą zapewniamy realizację ich uprawnień przyznanych przez obowiązujące przepisy prawa.

Aby ułatwić osobom, których dane przetwarzamy zapoznanie się z przydatnymi dla nich informacjami, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Zawiera ona zbiorcze informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, przedstawione w formie którą uznaliśmy za najbardziej przystępną dla przekazywanych informacji. Zaznaczam jednocześnie, że niniejszy dokument ze względu na swój syntetyczny charakter może być mniej dokładny niż informacje przekazywane przez nas bezpośrednio przy zbieraniu danych osobowych, w ściśle określonej sytuacji i celu.

Dokument niniejszy dotyczy w szczególności danych przewarzanych w ramach:

 • danych zbieranych za pośrednictwem naszej sklepu internetowego;

Dane zbierane są w chwili składania zamówień na oferowane przez nas towary, a więc zawierania umów. Podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku właśnie taka umowa. Dane są przetwarzane w celu wykonania umowy – w tym jej rozliczenia oraz przesłania zamówionego towaru. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.

Reklamacje;

Pomimo że nasz towar spełnia najwyższe kryteria jakości, może się zdążyć sytuacja, że będziesz chciał go zareklamować. Podstawą przetwarzania danych w takiej sytuacji jest w przypadku reklamacji z tytuł€ gwarancji – umowa, a w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, realizacja obowiązku prawnego ciążącego na sprzedawcy na podstawie przepisów dot. rękojmi. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.

 • Kontaktów otrzymywanych przez nas na dane kontaktowe spółki;

Podstawą przetwarzania danych osobowych osób nawiązujących kontakt za pośrednictwem ogólnych danych spółki, w tym za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji – jeżeli kontakt ten nie jest związany z żadną umową której stronami są nadawca i odbiorca, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane na podstawie zgody, wynikającej ze zwrócenia się z danym zagadnieniem. Są one przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.

 • Rekrutacji pracowników i współpracowników.

Podstawą przetwarzania danych osobowych osób chcących zostać pracownikami lub współpracownikami Administratora, jest ich zgoda – której zamieszczenie przy odpowiedzi na ofertę pracy lub w CV jest fakultatywne – ale brak zgody uniemożliwi uwzględnienie CV w postępowaniu rekrutacyjnym. Dane pozyskane w tym celu są przekazane do postepowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora, a w przypadku zgody obejmującej więcej niż jedno postępowanie rekrutacyjne, również w kolejnych rekrutacjach. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.

 • Kontaktów marketingowych.

W przypadku nawiązywania kontaktów marketingowych – w tym w zakresie przekazanych danych na wizytówkach, zapytań ofertowych, zapisów do newsletera – dane przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda może przy tym być dorozumiana – np. wynikająca z wręczenia wizytówki i prośby o kontakt. Są one wykorzystywane do czasu jej odwołania. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu marketingu własnych produktów i usług. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.

 • Danych kontrahentów

Dane osobowe kontrahentów obejmują dane kontaktowe poszczególnych przedsiębiorstw związanych umową z Administratorem, a także dane osobowe ich pracowników oraz współpracowników skazanych do kontaktu lub nawiązujących kontakt z Administratorem w toku wykonywania danej umowy. Podstawą ich przetwarzania jest zawsze realizacja umowy, która określa jednocześnie sposób przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane są co najmniej do czasu zakończenia wykonywania umowy. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu oraz w treści umowy zawartej z partnerem handlowym.

OCHRONA DANYCH OSOBWYCH

Za dane osobowe uznajemy informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Wyjaśniając ewentualne wątpliwości, za dane osobowe uznajemy również dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek prawa cywilnego, a także przekazane nam dane pracowników i współpracowników poszczególnych przedsiębiorców.

Podanie danych osobowych w kontaktach z nami jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu kontaktu lub działania – o czym więcej informacji znajduje się poniżej.

W celu stałego udoskonalania przyjętych procedur, prowadzimy monitoring wdrożonych rozwiązań i przeprowadzamy okresowe analizy ich efektywności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Healthpharm Sp. z o.o. z/s w Radomiu, ul. Słowackiego 280, NIP 9482601374, REGON: 14726679300000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000512381, o kapitale zakładowym 60 000,00 zł, email: sklep@healthpharm.pl, telefon: 48 386 82 44. Zwana dalej również „Administratorem”.

W razie jakichkolwiek kwestii związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności pytań lub chęci realizowania przysługujących osobie której dane dotyczą praw, kontakt można kierować na w/w dane kontaktowe, a także na dane które znajdziesz na naszych stronach internetowych.

PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Administrator dokłada wszelkich starań aby przetwarzanie przez niego odbywało się w zgodzie z w/w przepisami, a co ważniejsze z poszanowaniem praw osób których dane dotyczą.

Dla wypełniania powyższej deklaracji, Administrator w szczególności zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, m.in. poprzez informowanie o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych, zawieraniu umowy, przesyłaniu informacji za pośrednictwem formularzy czy dedykowanych w tym celu portali.

Wszystkie operacje na danych wykonywane nie bezpośrednio przez Administratora kub podmiotów profesjonalnych z którymi zawarto umowę powierzenia. Administrator oświadcza że nie przekazuje – bezpośrednio, ani pośrednio – danych osobowych poza granicie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH

Kierując się zasadą ochrony powierzonych nam danych osobowych, ze względu na cel w jakim zostały one nam przekazane, może się okazać niezbędne przekazanie ich podmiotom zewnętrznym. Mogą one w szczególności zostać w tym celu przekazane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, przedsiębiorstwom hostingowym, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom oraz Poczcie Polskiej S.A., naszym partnerom handlowym – na zasadach opisanych poniżej.

Zastrzegamy przy tym, że niezależnie od wewnętrznych procedur, możemy być zmuszeni do ujawnienia powierzonych nam danych osobowych organom Państwa – o ile zwrócą się o to do nas w odpowiednim trybie.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT TERMINÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z zawartą powyżej deklaracją minimalizacji czasu przez jaki przetwarzamy dane osobowe, czas przez jaki to robimy zależy od celu w jakim dane zostały nam przekazane. Z braku szczególnych przesłanek, dane są według poniższych terminów.

 • W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody - tj. np. w przypadku kontaktów marketingowych lub odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pośrednictwem strony internetowej lub na dane kontaktowe spółki – dane przetwarzane są w zakresie określonym w samej zgodzie do jej wycofania;
 • W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarta z nami umowa – w tym dane kontrahentów/klientów, partnerów biznesowych – dane są przetwarzane w pełnym zakresie przez czas obowiązywania tej umowy. Po zakończeniu wykonywania umowy dane są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (w zakresie przepisów skarbowych).
 • W przypadku jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, dane przetwarzane są do chwili ustania tego interesu lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
 • Niezależnie od powyższego, okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania dane są trwale i nieodwracalnie usuwane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, zapewniamy realizację następujących uprawnień:

 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym przede wszystkim o zakresie, celach i podstawach prawnych przetwarzania, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie, przy czym pierwsza kopia danych przekazywana jest nieodpłatnie, a każda kolejna po ustaleniu opłaty rekompensującej koszty czynności;
 • sprostowania – polega na usuwaniu ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, ale skuteczna realizacja tego prawa zależy od braku istnienia skutecznej podstawy do ich dalszego przetwarzania (jeżeli taka podstawa istnieje, informujemy o niej osobę zgłaszającą żądanie);
 • ograniczenia przetwarzania – polegające na żądaniu zaprzestania wykonywania określonej kategorii operacji na danych osobowych, z jednoczesnym dalszym ich przetwarzaniem w pozostałym zakresie;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych celów przetwarzania danych – podobnym do wyżej opisanego jest uprawnienie do żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych (bez uzasadnienia) oraz innych celów wynikających z Interesu administratora (z uzasadnieniem);
 • przenoszenia danych – w ramach którego jesteśmy zobowiązaniu wydać osobie której dane dotyczą lub innemu wskazanemu przez nią podmiotowi, kopię jej danych osobowych z zachowaniem struktury umożliwiającej odczyt w innych systemach komputerowych, przy czym uprawnienie to dotyczy tylko dany przetwarzanych na podstawie zgody oraz umowy w sposób zautomatyzowany;
 • skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w randze krajowej lub międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru - ustanowionego zgodnie z art. 51 RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegamy jednocześnie, że dla skutecznego wykonania w/w uprawnień, w celu ochrony praw osób których dane przetwarzamy, żądanie powinno zostać zgłoszone w sposób umożliwiający nam weryfikację jego nadawcy.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedź na zgłoszenie niezwłocznie, w każdym razie nie dłużej niż w terminie do 30 dni.

PLIKI COOKIE I LOGI

1. Nasza strona internetowa (sklep) kożysta plików cookies w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia korzystania niektórych funkcji np. zapamiętania danych użytkownika, treści uzupełnianych formularzy oraz formularza zakupów (koszyk) i formularza kontaktowego. Korzystanie ze sklepu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym użytkownika.

2. Informacje o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania w/w informacji dostępna jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl (wszelkie prawa do strony i treści należą do IAB Polska). Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku, może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów Sklepu.

3. Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach Sklepu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl